Thumbnail of post image 061

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 185

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 124

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 086

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 010

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 134

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 113
Mini-review – ພວກເຮົາໄດ້ຖາມ ChatGPT!                                                                                   ...

Thumbnail of post image 043

ນາຍຫນ້າ MT5 ທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ NOZAX ສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດຕົວຍຸດທະສາດເພື່ອແຍກຕົວມັນເອງຈາກນາຍຫນ້າອື່ນໆໃນເດືອນທີຫ້ານັບຕັ້ງແຕ່ມັນເຂົ້າມາໃນຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປະ​ລິ​ມານ​ແລະ​ວິ​ເຄາະ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ມີ​ ...

Thumbnail of post image 081
Mini-review – ພວກເຮົາໄດ້ຖາມ ChatGPT!                                                                                   ...

Thumbnail of post image 064
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 171
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 128

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 007
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 146

ໃນຊຸດ “Backtest Testing” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ເພື່ອດາວໂຫລດ EAs ແລະຕົວຊີ້ວັດ ...

Thumbnail of post image 029
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 047

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 078

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 143
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 142

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 169
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 124

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 062
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 128

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 070
Mini-review – ພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 049

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 092
ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ -ຂ້ອຍຖາມ Chat GPT!                                                                             ...

Thumbnail of post image 167

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 092
Restart ຫມີຂາວ DT USDJPY, GBPJPY, TraderMind EA MT5

Night JRNY ໄດ້ກັບມາຊົ່ວຄາວເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າພຽງແຕ່ສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຖືກປ່ອຍອອກມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ມັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກ portfolio ອ ...

Thumbnail of post image 147

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 193
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວອີກ… ຄືນ JRNY Micro Scalper MT5

ຕອນທີ່ຂ້ອຍກໍາລັງເບິ່ງMQL5 Market ໃນວັນອັງຄານນີ້ (ວັນທີ 28 ກຸມພາ), ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຮູບພາບຮູບພາບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍແລະມີລັກສະນະ…
ຂ້າພະເຈົ້ ...

Thumbnail of post image 006

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 182
Re: ເລີ່ມຕົ້ນ

ອາທິດແລ້ວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກການລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບportfolio ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຂ້ອຍອາຍທີ່ຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການດຶງດູດໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ ...

Thumbnail of post image 185

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 173
ຂໍໂທດ

ມີບັນຫາຫຼາຍໃນອາທິດນີ້… ເຫື່ອ

ຂໍໂທດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງແຕ່ລະ EA.

ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂໍ ພຽງ ແຕ່ ກ່າວ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ດຶງ ດູດ ໂດຍ ທາງ ...

Thumbnail of post image 022

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 163
Night JRNY Micro Scalper MT5 × 5pcs

Night JRNY Micro Scalper MT5 ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ portfolio ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະໃນອາທິດນີ້ໄດ້ມີການລົງທະບຽນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ໃນຜົນໄດ້ຮັບ 6-10 February (NOZAX Portfoli ...

Thumbnail of post image 137

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 072

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດ, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມ EA ຫນຶ່ງໃສ່portfolio ຂອງພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນອາທິດນີ້. ນີ້ ແມ່ນ EA “Night JRNY Micro Scalper MT5” ທີ່ ໄດ້ ປະກາດ ໃນ ວັນ ຈັນ ວານ ນີ້. ໃນ ບົດ ຄວາມ ນີ້, ...

Thumbnail of post image 090

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 073

ອາທິດທີສາມແລະສີ່ຂອງເດືອນມັງກອນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກ…
ເທື່ອນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໄດ້ເບິ່ງຜົນຂອງອາທິດນີ້.

MQL5 ຟຣີ EA – NOZAX Portfolio No.1

NOZAX Portf ...

Thumbnail of post image 199

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 013

ມັນບໍ່ແມ່ນການເວົ້າເກີນຈິງທີ່ຈະເວົ້າວ່າການກໍ່ສ້າງ portfolio ແມ່ນເກືອບສໍາເລັດຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດຊອກຫາ EA ທີ່ດີ. ທັງຫມົດທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນປະສົມປະສານເຂົາເຈົ້າແລະດໍາເນີນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຮ ...

Thumbnail of post image 199

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 158

ນັບ ແຕ່ ປີ 2023 ກໍ ເປັນ ອາທິດ ທີ ສອງ ເຊັ່ນ ກັນ, ຫຼາຍໆ ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ້ ເລີ້ມ ການ ແລກປ່ຽນ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ອີກ ໃນ ບໍ່ ຊ້າ ນີ້. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດໃນປີນີ້?

ວິທີທີ່ຈະລວບລວມportfolio ແມ່ນຟຣີ, ແຕ່ໂດຍ ...

Thumbnail of post image 051

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 016

ຫນຶ່ງອາທິດໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວໃນປີ 2023…
ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ວັນ ເວ ລາ ໄດ້ ຜ່ານ ໄປ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ແທ້ໆ.

ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ EAs ທີ່ ສ້າງ ຈາກ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຫຼາຍ ຄົນ ແລ່ນ ຫນີ ໄປ ໂດຍ ການ ເພ ...

Thumbnail of post image 011

ໃນຊຸດ “ການກວດສອບໂດຍ backtesting” ພວກເຮົາຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຂອງ EAs ຟຣີທີ່ລົງທະບຽນໃນຊຸມຊົນ MQL5 ຈາກຜົນການທົດສອບຫຼັງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ EA.

* ການລົງທະບຽນສະມາຊິກ (ຟຣີ) ແມ ...

Thumbnail of post image 171

Happy New Year ຂໍຂອບໃຈອີກຄັ້ງໃນປີນີ້

2023 MT5 FX broker NOZAX ເປີດເປັນທາງການ!

ພວກ ເຮົາ ຫວັງ ຢ່າງ ຈິງ ໃຈ ວ່າ ປີ ໃຫມ່ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ຫວັງ ແລະ ຄວາມ ສຸກ.

ການເປີດການໂຄສະນາກໍາລັງດ ...